Zbieranie ofert na roboty przewidziane do realizacji w 2018r.

Plac zabaw
18 października 2017

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” ŚRODULA”
41-219 SOSNOWIEC, ul. Prusa 1,
tel. 32 363 22 83

Z a p r a s z a  d o  s k ł a d a n i a  o f e r t

na roboty przewidziane do realizacji w 2018 roku:
 budowlane:
– dekarsko-blacharskie,
– murarsko-malarskie,
 alpinistyczne,
 drogowe,
 instalacyjne:
– wodno-kanalizacyjne,
– gazowe,
– c.o.,
– elektryczne
 okresowe kontrole zgodnie z art. 62.1. Prawa budowlanego:
– instalacji gazowej,
– przewodów wentylacyjnych,
– badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 konserwacja zieleni tj. prace związane z koszeniem trawy wraz z grabieniem i wywożeniem, pielęgnacyjne przycinanie gałęzi drzew, wycinka drzew, dostawa sadzonek kwiatów rabatowych, dostawa drzew i krzewów,
 prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
 usługi transportowo-przewozowe,
 dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Oferta winna zawierać co najmniej:
– aktualny wypis z rejestru firmy,
– aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na rzecz ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
– określenie rodzaju robót , w wykonywaniu których firma się specjalizuje,
– stawki kalkulacyjne stosowane do sporządzania kosztorysów lub ryczałtowe ceny usług,
– wykaz robót zrealizowanych przez firmę w latach 2015 -2017
– dane dotyczące wiarygodności technicznej i ekonomicznej firmy ( m. in. referencje, uprawnienia).

Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni w terminie do dnia 19.01.2018r. do godz. 1500.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, nie gwarantując zlecenia robót wykonawcy.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu technicznego i eksploatacji (pokój nr 1)
tel. 32 363 22 83.