OGŁOSZENIE

WOLNY TEREN POD DZIERŻAWĘ
1 lipca 2019
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
20 grudnia 2019

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ” ŚRODULA”

41-219   SOSNOWIEC, ul. Prusa 1,

tel.    32 363 22 83

z a p r a s z a   d o   s k ł a d a n i a   o f e r t

 na roboty przewidziane do realizacji w 2020 roku:

 • budowlane:
 • dekarsko-blacharskie,
 • murarsko-malarskie,
 • alpinistyczne,
 • drogowe,
 • instalacyjne:
 • wodno-kanalizacyjne,
 • gazowe,
 • co.,
 • elektryczne
 • okresowe kontrole zgodnie z art. 62.1. Prawa budowlanego:
 • instalacji gazowej,
 • przewodów wentylacyjnych,
 • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 • pomiary elektryczne dźwigów w budynkach,
 • konserwacja zieleni  tj. prace związane z koszeniem trawy wraz z grabieniem i wywożeniem, pielęgnacyjne przycinanie gałęzi drzew, wycinka drzew,  dostawa sadzonek kwiatów rabatowych, dostawa drzew i krzewów,
 • prace związane z zimowym utrzymaniem dróg,
 • usługi transportowo-przewozowe,
 • dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja

Oferta winna zawierać co najmniej:

 • aktualny wypis  z rejestru  firmy,
 • aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek  na rzecz ZUS-u i Urzędu Skarbowego,
 • określenie rodzaju robót , w wykonywaniu których firma się specjalizuje,
 • stawki kalkulacyjne stosowane do sporządzania kosztorysów lub ryczałtowe ceny usług,
 • wykaz robót zrealizowanych przez firmę w latach 2016 -2018
 • dane dotyczące wiarygodności technicznej i  ekonomicznej firmy ( m. in.  referencje, uprawnienia).

Oferty należy składać w sekretariacie spółdzielni w terminie do dnia 31.01.2020r.  do godz. 1500.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, nie gwarantując zlecenia robót wykonawcy.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy  Działu technicznego i eksploatacji  (pokój nr 1)

tel.  32 363 22 83.