Przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych

Szukamy wykonawców
3 stycznia 2023
BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE
18 stycznia 2023

A closeup shot of a person with a gavel in hand and papers on the table

Przetarg nieograniczony dla osób fizycznych i prawnych na ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kossaka 4/59 w Sosnowcu o powierzchni użytkowej 51,02 m2.► kwota wywoławcza: 143.200,00 zł
► wadium: 14.320,00 zł
► mieszkanie można obejrzeć dnia 01.02.2023 r. w godz. 14:00 – 15:00

Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2023 r. o godz. 10:00 w siedzibie spółdzielni.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚRODULA” PKO BP S.A. O/Sosnowiec Nr 46 1020 2498 0000 8202 0018 5835. Wadium ma znajdować się na koncie spółdzielni w przeddzień przetargu.

Wadium przepada na rzecz spółdzielni jeżeli oferent, który wygrał przetarg w terminie do 60 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu nie dokona czynności związanych z zawarciem umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 363 22 78. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.