LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA
7 września 2022
INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA
1 lutego 2023

N a podstawie art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (zwanej dalej również „ups”) oraz w wyniku umowy nr 90/49/2022 zawartej w dniu 08.09.2022 r. pomiędzy Krajową Radą Spółdzielczą, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Środula” (zwaną dalej Spółdzielnią) – przeprowadzona została lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od poprzedniej lustracji, to jest od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Ustalenia z lustracji zawarte zostały w protokole lustracji, który łącznie z poniższymi wnioskami polustracyjnymi stanowi integralną całość. Protokół lustracji został podpisany przez Zarząd Spółdzielni bez zastrzeżeń.

Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach, wynikających z przedłożonych lustratorowi dokumentów oraz wyjaśnieniach składanych przez Zarząd Spółdzielni i pracowników.

W okresie objętym lustracją Spółdzielnia opłacała składki na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej.

Poprzednią lustrację ustawową przeprowadzono za lata 2016-2018. W wyniku lustracji nie sformułowano żadnych wniosków polustracyjnych.

Na podstawie ustaleń lustracji Krajowa Rada Spółdzielcza przedkłada do realizacji następujący wniosek polustracyjny:

  1. Kontynuować działania windykacyjne w stosunku do osób zalegających z opłatami eksploatacyjnymi za lokale mieszkalne i użytkowe.

Przedstawiając wcześniej wskazane Krajowa Rada Spółdzielcza informuje, iż zgodnie z postanowieniami art. 93 § 4 ups wnioski z przeprowadzonej lustracji winny być przedstawione przez Radę Nadzorczą najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, które w trybie art. 38 § I pkt. 3 ups, winno podjąć w tym zakresie stosowną uchwałę.

Zgodnie z art. 93 § 1 b ups, Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.