OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIAN CEN WODY

INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA
1 lutego 2023
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIEŻĄCYCH KOSZTÓW ZAKUPU ENERGII CIEPLNEJ
11 kwietnia 2023

                                                                                                                             

       OGŁOSZENIE

Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.70.89.2022 zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 02.02.2023r. Sosnowieckie  Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, która obowiązuje od 18.02.2023r.

Według w/w taryfy z dniem 18.02.2023r. opłata za wodę i odprowadzenie ścieków wzrasta z kwoty 13,42 zł/m3 do 16,73 zł/m3  tj.  wzrost o 3,31 zł/m3 (24,66%)

Informujemy, że odczyty wodomierzy zostaną wykonane drogą radiową w związku             

z powyższym nie jest wymagana obecność użytkownika w lokalu.